kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » فقهی- حقوقی » Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran
Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran

Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran

 Forouzan Alaeiaovin

logo_bg2PH.D, Department of Religious Jurisprudence and Islamic law, Karaj branch, Islamic Azad University, Iran

E-mail: Forozan.novin@yahoo.com

Kazem Mirzaie Nezhad

M.A, Department of Religious Jurisprudence and Islamic law, Karaj branch, Islamic Azad University, Iran

E-mail: kazemmirzaee46@yahoo.com

Abstract

There is a special judgment ethic about narcotic smuggling in Iran’s law. Most of laws that relate to judgment ethic of narcotic smuggling crimes are different from other crimes judgment ethics. These differences can be considered in revolution court jurisdiction, special precept in supply contract, precepts that relate to review wanting, precept that relate to admin manner of lawyer. Jurisdiction abandon for investigation of narcotics smuggling crimes revolution court as a special court is due to lawmakers’ attempt to emphasize over the sensitivity of these crimes and special investigation needed for them. Issuance necessity of temporary arrestment in most of these crimes is an evidence for legislature rigor in this case. Researchers investigate investigation manner, jurisdiction and other judgment ethic laws of narcotic smuggling crimes.

متن کامل مقاله را می توانید از لینک ذیل دانلود کنید

مقاله دوم

جوابی بنویسید