kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » تألیفات

تألیفات

حقوق متفاوت زن و مرد در اسلام

Picture 044

کتاب حقوق متفاوت زن و مرد در اسلام اولین کتاب کاظم میزائی تژاد است که در سال ۱۳۹۲ در سه هزار نسخه توسط دارالنشر اسلام در قم به چاپ رسیده است. این کتاب در ۳۲۷ صفحه و در شش فصل به بررسی مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام می پردازد.

در فصل اول نویسنده با استفاده از نظر روانشناسان و پزشکان به بررسی تفاوتهای جسمی، روحی و روانی زن و مرد می پردازد و در فصلهای بعدی بر اساس همان مبانی دلیل  تفاوت حقوق زن و مرد را در اسلام مورد بررسی قرار می دهد.

علی (ع) در آینه خدا

Picture 042

کتاب علی (ع) در آینه ی خدا دومین اثر کاظم میرزائی نژاد است که در سال ۱۳۹۲ توسط دارالنشر قم به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب محموعه ای از آیات قرآن کریم را که در شأن علی بن ابیطالب علیه السلام نازل شده است مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کتابهای دردست انتشار

قرض نیکو، پاداش بزرگ

بررسی مبانی فقهی و حقوقی حرمت قاچاق مواد مخدر

جوابی بنویسید