kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » فقهی- حقوقی » اجتماع امر و نهی
اجتماع امر و نهی

اجتماع امر و نهی

مقدمه اجتماع امر و نهى عبارت است از توجّه و تعلّق امرو نهی به یک موضوع واحد. این بحث یکی از  پیچیده ترین مباحث اصولی است. علمائی مانند صاحب کفایه که مبنای نوشته هایشان بر ایجاز است درباره این مبحث به تفصیل سخن گفته اند، ایشان ده مقدمه بر این بحث نوشته است. این مبحث از آن جهت مشکل و پیچیده است که علما از قدیم در جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد اختلاف نظر داشته اند ، اغلب علمای اشاعره اجتماع امر و نهی را جائز می دانند ولی اکثر علما معتزله و شیعه ، قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی در مقام اول (جعل و تشریع) می باشند و این مطلب را از مصادیق اجتماع ضدین ، بشمار می آورند و معتقد به تعارضند .اما علمای معاصر معمولاً قائل به جواز اجتماع امر ونهی شده اند که درباره نظر قائلین به جواز و مخالفین آن در این نوشتار سخن گفته خواهد شد. می توانید ادامه مقاله را از لینک ذیل دانلود کنید

اجتماع امر ونهی

جوابی بنویسید